Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kaj potrebujem pred začetkom uporabe KOBEIN MINI-ja?
 1. Internet
 2. Računalnik/tablico/pametni telefon
 3. Tiskalnik
 4. Namensko digitalno potrdilo (za potrebe potrjevanja računov pri FURS-u)
KOBEIN MINI je spletna aplikacija. Kaj to pomeni?

Spletna aplikacija je programska rešitev do katere dostopamo preko Interneta z uporabo spletnega brskalnika. Gre za računalništvo v oblaku, kar pomeni, da so podatki shranjeni na več strežnikih na različnih lokacijah. Do aplikacije dostopamo kjerkoli in kadarkoli, ne glede na operacijski sistem (Windows, iOS, Android, Linux…) ali napravo (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik, računalnik). Edini pogoj je, da imamo dostop do interneta, brez katerega tudi potrjevanje računov s strani FURS-a ni mogoče.

Spletna aplikacija omogoča enostaven in hiter nadzor nad poslovanjem, tudi ko ste na poti oziroma izven poslovnega prostora.

Za pričetek uporabe je potrebna le registracija na spletnem mestu www.kobein.eu.

Veliko prednost spletnih aplikacij predstavlja tudi dejstvo, da so posodobitve avtomatske in tako vedno uporabljate najnovejšo (in edino) različico aplikacije z najnovejšimi izboljšavami.

Za tisk računa pa je potreben še tiskalnik, ki Vam ga lahko (poleg tablice in računalnika) priskrbimo mi. Za naročilo strojne opreme nas kontaktirajte na info@kobein.eu.

Kako varno je poslovanje v okviru spletne aplikacije?

Vsi podatki se hranijo na treh različnih strežnikih na različnih varovanih lokacijah po Sloveniji (kar zmanjšuje tveganje za izpad v primeru naravne nesreče).
Arhiviranje podatkov je avtomatsko.

Spletne aplikacije vam poleg večje dostopnosti zagotavljajo tudi boljšo varnost. Ker delujejo v brskalniku, vam jih ni treba prenašati v računalnik, zato ste zaščiteni pred virusi, zlonamerno programsko opremo in vohunsko programsko opremo. Dostop je veliko preprostejši in varnejši kot kadar koli doslej.

Dostop do Vaših podatkov pa je možen le Vam. Vsakemu uporabniku (zaposlenemu) se določi obseg pravic za delo z aplikacijo.

Spletno mesto je certificirano z SSL certifikatom, ki izkazuje zaščiteno povezavo med brskalnikom in spletnim strežnikom. Povezava je zašifrirana in se ji ne da prisluškovati.

Kakšno podporo nudite pri KOBEIN MINI?

Delo z aplikacijo je zelo enostavno, prilagojeno računalnika neveščemu uporabniku. Pri delu z aplikacijo so ves čas na voljo navodila in nasveti za uporabo (bodite pozorni na simbol ?).

Uporabniku smo za vsa vprašanja na voljo na telefonski številki 040 28 33 28, ter na elektronskem naslovu info@kobein.eu.

Kaj moram urediti poleg strojne in programske opreme pred pričetkom potrjevanja računov pri FURS-u?

Pridobiti je potrebno namensko digitalno potrdilo, ki ga ministrstvo pristojno za javno upravo izda zavezancu brezplačno. Zahtevek za pridobitev potrdila bo mogoče oddati od 1.novembra letos dalje.

Vloga za pridobitev digitalnega potrdila na portalu eDavki bo imela oznako DPR – PridobitevDP in bo vključena v skupino obrazcev Davčno potrjevanje računov.

Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov FURS-u sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih.

Katere podatke o poslovnih prostorih moram sporočiti FURS-u?
 1. davčno številko zavezanca,
 2. oznako poslovnega prostora,
 3. identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe),
 4. naslov poslovnega prostora,
 5. vrsto poslovnega prostora (samo v primeru, ko ne izdajaš računov na stalnem naslovu)
 6. podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov in
 7. datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo.
Kaj, če poslujem na več lokacijah oziroma v več poslovnih enotah?

FURS-u je potrebno javiti podatke iz prejšnjega vprašanja za vsako lokacijo posebej. Prav tako se v vsaki poslovni enoti poslovanje vodi v svoji »davčni blagajni«.

Pri KOBEIN MINI-ju Vam ponujamo ugodnejši najem vsake naslednje »blagajne«. Glavnemu uporabniku pa je omogočen pregled poslovanja na vseh lokacijah s katerekoli naprave.

Kje pridobim namensko digitalno potrdilo?

Digitalna potrdila bodo na voljo Vloga za pridobitev digitalnega potrdila na portalu eDavki bo imela oznako DPR – PridobitevDP in bo vključena v skupino obrazcev Davčno potrjevanje računov.

Pridobitev namenskega digitalnega potrdila je brezplačna.

Kdo bo zavezan uporabljati davčno blagajno?
 1. Osebe, ki morajo voditi poslovne knjige in evidence
 2. Osebe, ki morajo za opravljene dobave blaga in storitev izdati račun
 3. Stranke jim za dobavo blaga oziroma storitev plačajo z gotovino
Kdaj bo zame obvezna uporaba davčne blagajne?

Z 2.1.2016 bo postalo obvezno potrjevanje računov s strani FURS-a.

Do 1.1.2018 bo še dovoljena uporaba vezanih knjig (o.p. Tudi v primeru uporabe vezane knjige bo v desetih dneh od izdaje računa potrebno podatke o izdaji posredovati FURS-u s pomočjo aplikacije na portalu E-DAVKI).

Kaj če izdam le nekaj računov dnevno?

FURS-ova aplikacija na portalu E-DAVKI bo brezplačno na voljo za vse manjše zavezance. Aplikacija bo na voljo vsem, vendar njena uporaba ne bo tako avtomatizirana kot pri davčni blagajni. Tako bo treba posamezne postavke računa vnašati ročno. Za njeno uporabo bo prav tako potrebno pridobiti namensko digitalno potrdilo.

Kaj je EOR?

Je kratica za enkratno identifikacijsko oznako računa, ki jo dodeli FURS, ko pošlješ račun v potrditev.

Kako dolgo traja potrjevanje računa?

Račun je elektronsko potrjen v nekaj sekundah.

Katere podatke bom moral vse poslati FURS-u za uspešno potrditev in izdajo računa?
 1. davčno številko zavezanca;
 2. datum in čas izdaje računa;
 3. številko računa;
 4. vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev ter znesek oprostitev;
 5. vrednost za plačilo,
 6. davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 7. zaščitno oznako izdajatelja računa;
 8. davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi prepisi navedeni na računu;
 9. številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu iz tretjega odstavka tega člena.

Račun pa bo poleg teh podatkov moral biti tudi digitalno podpisan (z digitalnim potrdilom).

Kaj, če račun ni popoln (ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega vprašanja oziroma ni digitalno podpisan)?
 • Zavezanec dobi sporočilo o zavrnitvi dodelitve EOR z navedbo napake
 • Račun se izda brez EOR in ponovno pošlje podatke o izdanem računu ob izpolnjevanju v dveh delovnih dneh od izdaje računa. Račun je potrjen, ko zavezanec prejme sporočilo z EOR.
Že uporabljam elektronsko blagajno, vendar bi jo želel zamenjati s KOBEIN MINI-jem. Kako to storim in na kaj moram biti pozoren?

Prehod na KOBEIN MINI je hiter in enostaven. Podatki iz prejšnje »blagajne« se preprosto uvozijo v KOBEIN MINI. Za uporabnika takšna menjava ne predstavlja ovire pri poslovanju.

Spremembo proizvajalca oziroma vzdrževalca programske opreme je potrebno javiti tudi FURS-u, saj gre za podatek o poslovnem prostoru iz 3. vprašanja.

Kaj če se povezava z internetom prekine?
 • Zavezanec izda račun brez EOR, če je prekinjena povezava z internetom.
 • Zavezanec mora vzpostaviti elektronsko povezavo in davčnemu organu poslati podatke o izdanih računih v dveh delovnih dneh od dneva prekinitve povezave.
  Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti elektronske povezave v roku dveh delovnih dni, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, o predložitvi davčnega obračuna po poteku predpisanega roka.
  Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske povezave v predpisanem roku.
 • Davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

KOBEIN MINI lahko uporabljate tudi v primeru izpada internetne povezave, omejene so le funkcionalnosti vezane na potrditev računa s strani FURS-a.

Kaj če mi ne deluje elektronska naprava za izdajo računa (program, računalnik, tablica, tiskalnik)?
 • Račun se mora izdati z uporabo vezane knjige računov. Zavezanec mora delovanje elektronske naprave vzpostaviti v dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave.
  Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti delovanja elektronske naprave za izdajo računov v roku iz drugega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, o predložitvi davčnega obračuna po poteku predpisanega roka. Za opravičljive razloge iz iz tretjega odstavka tega člena se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske povezave v predpisanem roku.
 • Zavezanec pošlje FURS-u vse podatke iz 11. Vprašanja, brez podatkov o času izdaje računa, davčni številki fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave in zaščitni oznaki izdajatelja računa.
 • FURS poslanim podatkom o računu dodeli EOR in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.
 • Zavezanec mora hraniti sporočilo z EOR skupaj s kopijo izdanega računa.

Zaradi lastnosti spletne aplikacije je riziko nedelovanja zaradi težav z strojno opremo minimaliziran. V primeru težave z napravo vstopiš v aplikacijo preprosto z druge najbližje naprave povezane z internetom.

Moram potrdilo iz predhodnih vprašanj izročiti stranki?

Ne, obvezna je le hramba potrdila.

Kaj če vzpostavitev povezave z internetom sploh ni možna?
 • Nezmožnost vzpostavitve je potrebno dokazati s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Potrdilo velja eno leto od izdaje.
 • Obvezna je uporaba vezane knjige računov. Podatke o izdanih računih je potrebno v desetih dneh poslati FURS-u preko elektronske naprave.
Kdo lahko preveri ali je bil račun pravilno potrjen?
 • FURS
 • Tržni organ
 • Prejemnik računa lahko pri FURS-u preveri potrditev v 30 dneh od izdaje.
Kakšna je sankcija v primeru kršitve?

Prepoved opravljanja dejavnosti do odprave razloga za prepoved, pri čemer pritožba ne zadrži izvršitve. Izvrši se z zapečatenjem prostorov.

Kakšne so kazni za prekrškarje?
 • prekršek kupca
  Z globo od 40 do 400 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi.
 • davčni prekrški
  Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
  1. pri izvajanju postopka potrjevanja računov oziroma v postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom ne uporabi ustreznega namenskega potrdila za elektronsko podpisovanje sporočil
  2. za namene pošiljanja podatkov o računu ne poveže oznake fizične osebe, ki z elektronsko napravo izda račun, z davčno številko te osebe in ne pošlje davčne številke osebe davčnemu organu
  3. ne zagotovi, da je številka računa, za katerega se izvaja postopek potrjevanja računa, sestavljena na predpisani način
  4. v predpisanem roku ne vzpostavi elektronske povezave in ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih
  5. v predpisanem roku ne vzpostavi delovanja elektronske naprave za izdajo računov in ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih
  6. ne hrani sporočil o naknadno dodeljenih enkratnih identifikacijskih oznakah izdanih računov na predpisani način
  7. ne dokaže nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
  8. ne objavi oziroma ne objavi na kupcu vidnem mestu obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun
  9. v predpisanem roku ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov
   • Z globo od 5.000 do 75.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba.
   • Z globo od 1.500 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
   • Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka.
 • hujši davčni prekrški
  Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
  1. ne sporoči podatkov o poslovnih prostorih
  2. davčnemu organu ne pošlje podatkov o računu, ki so predpisani za namene izvajanja potrjevanja računov
  3. davčnemu organu pošlje neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke o računu
  4. ne izvede postopka potrjevanja računa za vse naknadne spremembe podatkov na računu.
  5. izda dvojnik računa brez navedbe, da gre za dvojnik (peti odstavek 6. člena);
  6. izda račun, ki ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (četrti odstavek 7. člena);
  7. ne izda računa v predpisanem roku (peti odstavek 7. člena);
  8. pošlje neresnične ali nepopolne podatke o poslovnih prostorih (8. člen);
  9. omogoči zavezancu izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami tega zakona (prvi odstavek 14. člena);
  10. ne zagotovi izpisa vseh izdanih kopij računov in zahtevanih podatkov s programsko opremo (drugi odstavek 14. člena).

   Z globo od 10.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba.

   Z globo od 3.000 do 50.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka.

   Z globo 1.200 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka.
 • globa za še posebej hude prekrške
  Če je hujši davčni prekršek posebej hud zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se sme za prekršek kaznovati:
  • pravna oseba z globo do 100.000 eurov;
  • pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, z globo do 150.000 eurov;
  • samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo do 75.000 eurov.

  Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti se sme v primerih iz prejšnjega odstavka kaznovati z globo do 20.000 eurov.
Katere so obvezne sestavine računa, ki ga izdam stranki?
 • Čas izdaje (uro in minute)
 • Oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo blagajne
 • EOR
 • Zaščitno oznako izdajatelja računa (podjetja, samostojnega podjetnika…)
Ali bom lahko izdal tudi dobavnico ali natisnil račun v A4 formatu?

KOBEIN MINI omogoča izdajo dobavnic, računov za pravne osebe in podpira tisk računa v A4 formatu.

Ali bom lahko kombiniral davčno blagajno in knjigo vezanih računov?

NE, za isto prodajno mesto se rešitvi ne smeta kombinirati. Lahko pa se kombinirata po različnih prodajnih mestih.

Rabim davčno blagajno, če opravljam osebno dopolnilno delo?

Će opravljate osebno dopolnilno delo, morate sicer izdajati račune, ni pa vam treba voditi poslovnih knjig. To pomeni, da vam ne bo treba potrjevati računov in tako ne potrebujete davčne blagajne.
Račune boste tako še naprej lahko izdajali z uporabo navadnega paragonskega bloka ali lista papirja.

V katerem primeru bomo morali račune potrjevati tudi kmetje?

NE: Ob dobavi blaga v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (OKGD) v dveh primerih ne bo potrebno potrjevanje računov:

 • Ko gre za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD končnim porabnikom (če denimo prodajate jabolka na tržnici – izdaja računa ni potrebna)
 • Ko je dobava opravljena osebam, ki niso končni uporabnik (kljub temu, da je izdaja računa obvezna)

V kolikor bo na enem računu kmet zaračunal dobavo za katero NI OBVEZNO POTRDITI RAČUN in dobava za katero je POTRDITEV OBVEZNA, potem bo račun POTREBNO POTRDITI.
Kdor kot fizična oseba opravlja OKGD in skupni dohodki gospodinjstva ne presegajo 200€ ne bo zavezan potrjevati računov.

Če pa gre za trajno in redno prodajo svojih pridelkov ali pa prodajo tujih izdelkov je treba dejavnost registrirati, s tem pa postane obvezno tudi izdajanje računov in njihovo potrjevanje.

DA:

 • Če ste zavezanec za DDV in
 • Morate izdajati račune in
 • Prejemate plačila v gotovini

V primeru OKGD, ko nekdo sicer prodaja primarne pridelke in je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku ali po dejanskih prihodkih in odhodkih, a je identificiran za namene DDV in mora izdajati račune bo POTRJEVANJE OBVEZNO.

Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ni enako kot osebna dopolnilna dejavnost) je treba ne glede na to, ali je zavezanec identificiran za namene DDV ali ne, izdajati račune in jih POTRJEVATI.

Gospodinjstvo, ki je v okviru OKGD obdavčeno pavšalno in ima poleg tega registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in niti iz OKGD, niti iz dopolnilne dejavnosti ni identificiran za DDV, bo moralo izdane račune POTRDITI.

Prehodno obdobje. Do kdaj? Zakaj?

Prehodno obdobje je predvideno do 31. decembra 2017. V primeru, da ste zavezanec za davčno potrjevanje računov, boste do tega datuma, še lahko uporabljali vezano knjigo računov.
Od 1.1.2018 bodo račune iz vezane knjige lahko izdajali le tisti, ki bodo dokazali, da na njihovi lokaciji ni na voljo internetna povezava.

Kako postopati z vezano knjigo računov?

Pred prvo uporabo je potrebno vezano knjigo računov potrditi pri Finančni upravi RS.
Tako v prehodnem obdobju kot po njem kot po njem bodo morali tisti, ki bodo račune izdajali prek vezane knjige računov, na finančno upravo prek elektronske povezave v roku desetih delovnih dni od izdaje računa poslati še podatke o tem računu. Kar pomeni, da boste prav tako potrebovali digitalno potrdilo in boste prek davčne blagajne oziroma aplikacije v eDavkih pošiljati podatke o računu. Uporaba aplikacije ne bo tako avtomatizirana, kot pri davčni blagajni drugih ponudnikov, saj bo postavke računa potrebno vnašati ročno.

Ali smo normiranci prav tako zavezanci za davčno potrjevanje računov?

Kljub temu, da normiranci ugotavljate davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, morate prav tako voditi nekatere evidence, denimo evidenco izdanih računov. Normiranci, ki ste zavezanci za DDV, pa morate voditi tudi knjigo prejetih in izdanih računov.

Kaj če prejmem plačilo na transakcijski račun?

Če je plačilo izvedeno neposredno na transakcijski račun, davčno potrjevanje računa ni potrebno. Ob tem ne gre zamešati obveznosti potrjevanja in obveznosti izdaje računa. Račun ste še vedno zavezani izdati, vendar je le ta lahko zapisan na paragonskem bloku ali listu papirja.

Račun je bil izdaj za plačilo na transakcijski račun, vendar ga je kasneje stranka plačala z gotovino. Je potrditev še vedno potrebna?

Da, tak račun je potrebno naknadno potrditi. Preko elektronske povezave boste FURS-u morali naknadno poslati podatke o izdanem računu in pridobiti EOR.

Kaj je Kobein Mini?

Program za enostavno vodenje poslovanja manjših enot. Omogoča blagovno in finančno vodenje prevzemov in izdaj ter vodenje zalog. Osrednji del programa je namenjen izdajanju računov. Postopek je enostaven, primeren za zaslone na dotik in v veliki meri prilagodljiv posameznim skupinam in posameznikom.

Posamezne različice imajo že prednastavljene šifrante, kar omogoča enostaven in hiter začetek uporabe programa. Uporabnik pa si po želji tudi sam določa skupine izdelkov in storitev – prav tako lahko znotraj le-teh določa posamezne artikle.

Pošljite nam sporočilo

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na tel. 040 28 33 28

Kobein MINI XS

Kobein MINI XS

Osnovne funkcionalnosti:

Izdaja računa
Dnevni zaključek
Delni zaključek (izmene)
Izdaja računa pravni osebi
A4 izpis računa
Računovodski vmesnik
Hiter vnos artikla in skupine
Možnost ročnega vnosa naziva in cene artikla v blagajni
Pregledi računov/zaključkov
Možnost shranjevanja računa na mize
Omejevanje pravic posameznim uporabnikom
Vodenje artiklov po skupinah
Prednastavljeni šifranti pri posameznih različicah
Android aplikacija za telefon in tablico
Neodvisnost od operacijskega sistema

ZAPRI
Kobein MINI

Kobein MINI

Osnovne funkcionalnosti:

Izdaja računa
Dnevni zaključek
Delni zaključek (izmene)
Izdaja računa pravni osebi
A4 izpis računa
Izdaja ponudbe/predračuna
Izdaja dobavnice
Vodenje zalog
Avtomatska opozorila ob minimalni zalogi
Prenos zalog med lokacijami
Neomejeno število blagajn v eni poslovni enot
Računovodski vmesnik
Hiter vnos artikla in skupine
Možnost ročnega vnosa naziva in cene artikla v blagajni
Pregledi računov/zaključkov
Možnost shranjevanja računa na mize
Omejevanje pravic posameznim uporabnikom
Vodenje artiklov po skupinah
Prednastavljeni šifranti pri posameznih različicah
Zaledna pisarna
Nabava/prevzem
Grafične analize poslovanja po različnih kriterijih
Poslovni koledar
Komunikacija z/med zaposlenimi
Sinhronizacija šifrantov med lokacijami
Možnost izvoza XML datotek
Uporaba sistemov za bone
Dodatna poslovna enota
Vodenje poslovanja v več poslovnih enotah
Razporejanje zaposlenih po lokacijah
Android aplikacija za telefon in tablico
Neodvisnost od operacijskega sistema

ZAPRI
Cenik
KOBEIN MINI Cena brez DDV + 22% DDV
Mesečni najem 16,00 € 19,52 €
2-letni zakup 268,80 € 327,94 €
Dodatna lokacija/poslovna enota (mesečno) 8,00 € 9,76 €
KOBEIN MINI XS Cena brez DDV + 22% DDV
Mesečni najem 12,00 € 14,64 €
2-letni zakup 230,00 € 281,00 €
Strojna oprema Cena brez DDV + 22% DDV
POS tiskalnik TiMPOS 58U termalni 58MM 79,00 € 96,00 €
Bluetooth mobilni tiskalnikTimPOS 58BT 114,00 € 139,00 €
Tablični računalnik Acer Iconia One 10″ 170,00 € 207,04 €
Tablični računalnik Samsung Tab 3 Lite 7″ 106,50 € 130,00 €
Tablični računalnik Samsung Galaxy Tab E 9,6″ SM-T560 8GB WI-FI 205,00 € 250,00 €
Tablični računalnik Odys RAPID 10″ 4G 187,70 € 229,00 €
Tablični računalnik s snemljivo tipkovnico ODYS WINPAD V10 278,00 € 339,16 €
Paketi strojne opreme Cena brez DDV + 22% DDV
Acer Iconia + BT tiskalnik 262,00 € 320,00 €
Samsung Tab 3 Lite + BT tiskalnik 213,00 € 260,00 €
Komplet rabljene strojne opreme (računalnik + ekran + 80 mm termo tiskalnik + tipkovnica + predal za denar) 379,80 € 463,36 €
Komplet rabljene strojne opreme z ekranom na dotik (računalnik + ekran na dotik 17”+ 80 mm termo tiskalnik + predal za denar) 489 € 597,56 €
Storitve Cena brez DDV + 22% DDV
Pomoč preko vmesnika Team Viewer (na uro) 35,00 € 42,70 €
Osebna pomoč v poslovni enoti 50,00 € 61,00 €
Razvoj rešitev po želji stranke – nezahtevno (na uro) 60,00 € 73,20 €
Razvoj rešitev po želji stranke – zahtevno 90,00 € 109,80 €
Priprava blagajne (na uro) 35,00 € 42,70 €
Dodatki Cena brez DDV + 22% DDV
Stojalo za tablico in BT printer 30,00 € 36,60 €
Termo papir 57mm/30m (10 kos) 9,00 € 10,98 €
Predal za denar 43,00 € 52,46 €
ZAPRI